KALMATRON - Nəmsİz və problemsİz beton

 • İZOLBETON - Nəmsiz və Problemsiz Beton
 • Betonun müdafiəsi, təmiri və hidroizolasiyası
 • Kalmatron - Nəmsiz və Problemsiz Beton
 • Kalmastop ilə nəmişliyə STOP deyin!
 • Limanlarınızı İZOLBETON ilə qoruyun

Beton qurğuların KALMATRON hidroizolyasiyası

Əsaslı bina və qurğular uzunmüddətli istismara hesablanaraq ucaldılır. Ancaq ətraf mühitin xoşagəlməz təsiri konstruksiyaların istismar müddətini xeyli azalda bilər.Belə xoşagəlməz faktorlara/ / qrunt sularının binanın bünövrəsinə təsiri aiddir. Dəmir – beton konstruksiyanın canına keçən rütubət armatur karkasının korroziyasına səbəb olur. Su donarkən buz genişlənir və tədricən betonu daxildən dağıdır.Nəticədə dəmir –beton konstruksiyanın yükdaşıma qabiliyyəti dağılmaya qədər /davamlı/ azalır. Bundan əlavə, konstruksiya suhopmadan doyduqda daxili yerləşgələrdə /rütubət üzrə istismar rejimi/ pozulur. Divarlarda nəmişlik yaranır, boya qabıq verir, göbələk əmələ gəlir.

KALMATRON hidroizolyasiyası dəmir – beton konstruksiyaları suyun dağıdıcı təsirindən mühafizəsi məqsədilə yaradılmışdır.

«Кalmatron» hidroizolyasiyasının təsir prinsipi

 • «Кalmatron» hidroizolyasiyasının aktiv kimyəvi komponentləri su ilə birləşib sement daşı ilə kimyəvi
  reaksiyaya girirlər. Nəticədə betonun məsamə və kapillyarlarında həll olunmayan kristallar əmələ gəlir. Bunun sayəsində su betonun daxilinə nüfuz edə bilmir.
 • ! «Kalmatron»  hidroizolyasiyasının komponentləri həmişəlik betonun canında qalır və bütün istismar müddəində konstruksiyanın mühafizəsini təmin edir.
1
Sudan doymuş betonun dağılması
Su çatlar və kapillyarlar vasitəsilə betonun canına daxil olur.
2
«Kalmatron»un aktiv hissəciklərinin hərəkəti
«Kalmatron»un aktiv hissəcikləri betonun dərinliyinə çatlar və kapillyarlarla nüfuz edir.
3
Kristallaşma prosesi
Aktiv hissəciklər betonun dərinliyinə nüfuz edərək beton məsamələrinə dolub kristallarlaşırlar.
4
Kristallaşmanın sonu
Aktiv hissəciklər məsamə və mikroçatlarda krisallaşıb onları dolduraraq qapayırlar.

"Kalmatron" hidroizolyasiyasının tətbiqi sahəsi

«Kalmatron» sisteminin hidroizolyasion materialları dəfələrlə təcrübədə sınaqdan keçirilmişdir və artıq növbəti tip/ləşdirilmiş/ obyektlərin müdafiəsi üçün tətbiq edilirlər.
 • tüstü bacaları və duz hasil edən qurğular;
 • dambalar və su tikintiləri;
 • durulducular və kanalizasiya kollektorları;
 • yan alma və beton dokları;
 • körpü və hidrotexniki tikintilər, bəndlər;
 • radioaktiv tullantılar /üçün/ rezervuarlar;
 • nasos stansiyaları;
 • heyvandarlıq kompleksləri;
 • tunellər və yeraltı tikintilər;
 • neft emal etməsinin məhsullarının anbarları;
 • şaxtalar və başqa yeraltı tikintilər;
 • hovuz və rezervuarlar;
 • beton əsaslı ixtiyari tip bünövrələr;

Tətbiq sahəsinin geniş spektri həm rütubətin dağıdıcı təsirindən beton mühafizəsinin yüksək səviyyəsiylə, həm də yüksək nüfuzetmə qabiliyyətilə şərtlənir. «Kalmatron» sisteminin materialları neft email məhsullarının təsirinə həssas deyil, aqressiv mühitlərə və mexaniki təsirlərə dayanıqlıdır, həmçinin nüfuz edən radiasiyanı saxlamağa qabildir.

image

«Kalmatron» hidroizolyasiyasının xüsusiyyətləri və üstünlükləri

 • Hidroizolyasiyanın aktiv komponentləri betonun dərinliklərinə nüfuz edərək onun məsamələri və mikroçatlarında havanı keçirən, eyni zamanda isə rütubəti byraxmayan çətin həll olunan kristallara çevrilir. Kompleks şəkildə bu qurğuların səthini xeyli mühafizə edir və onların istismar müddətlərini artırır.
 • Hidroizolyasiyanın uzunömürlü istifadə müddəti (yumşaq qrunt sularında 50 və aqressiv mühitlərdə 20 ildən yuxarı betonun mühafizəsi )
 • Betondan tipləşdirilmiş konstruksiyalar üçün sukeçirməzlik sinfi 2-4 pillə yüksəlir..
 • Qurğuların temperatur amplitudasına həssaslığının azalması. Betonun şaxtayadavamlılığı F300 səviyyəsindən az olmayaraq təmin olunur.
 • Hidroizolyasiyanı yaş səthə yaxmaq vacibdir. Bəzi hallarda, həmçinin suyla daim əlaqədə olan obyektlərin təmiri vaxtı bu xüsusiyyət prosesi sadələşdirir.
 • Mühafizə örtüyünün mexaniki zədələnmələrə dayanıqlığı
 • Suyun təzyiqinin vektorundan asılı olmayaraq konstruksiyanın istənilən tərəfindən mühafizə qatınınn yaxılması imkanı.
 • Sadə tətbiq prosesi. Quru qarışıq markasından asılı olaraq ya hazırlanan betona əlavə edilir, ya da suyla qarışdırılaraq ənənəvi alətlərlə səthə yaxılır.
 • Mühafizə tərkibi ilə emal olunmuş betonda 0,2 mm-ə qədər olan mikroçatlar meydana gəlirsə, özünümüalicə baş verir. Bunu üçün yalnız səthin nəmləndirilməsi kifayətdir.
 • Kimyəvi aqressiv mühitlərin dağıdıcı təsirlərinə qarşı dayanıqlıq.
 • Neft emalı sənayesinin məhsullarına, o cümlədən, dizel yanacağı və texniki yağlara müqavimət.
 • Kalmatronun tərkibinə yalnız ekoloji təmiz mineral əlavələr daxildir. Bu su ilə təmasda olan, içməli su üçün istifadə olunan obyektləri emal etməyə imkan verir.
 • Mühafizə örtüyü radioaktiv maddələrlə bilavasitə təmasda olan beton qurğulardan radionuklidlərin nüfuz etməsi səviyyəsini 5 dəfə azaldır.

Bizimlə işləmək sərfəlidir

Контроль работ
İŞLƏRƏ NƏZARƏT
Əgər lazım gələrsə, bizim mütəxəssis müəllif və texniki nəzarət çərçivəsində işlərin icrasının bütün mərhələlərində obyektə gələ bilər.
Помощь в разработке документов
SƏNƏDLƏRİN HAZIRLANMASINDA KÖMƏKLİK
Biz sizə hidroizolyasiya üzrə layihənin hazırlanmasında və sifarişçi üçün texniki- iqtisadi əsaslandırmanın tərtib olunmasında yardımçı ola bilərik.
Оптимальная цена
OPTIMAL QİYMƏT
Bizim hidroizolyasiya materiallarıyla iş təcrübəsi ən az məsrəfli həll əri üzə çıxardı. Biz sizə az məsrəflə keyfiyyəti və zəmanətli nəticəni saxlamağı öyrədəcəyik.

Bizimlə əlaqə saxlayın

Sualınız var?
Pulsuz konsultasiyanı alın!
+994 50 990 70 07 +994 12 539 54 96

«Kalmatron» sisteminin hidroizolyasiya materialları

«Kalmatron®» sistemi materiallarına daxildir:

 1. Betonun ilkin mühafizəsi üçün materiallar beton konstruksiyaların bilavasitə tikinti mərhələsində sukeçirməzliyini yüksəltmək üçündür. Bu göstəricini ən azı 4 pillə yüksəltmək zəmanəti verilir, habelə, donma –açılma ən azı 100 tsikl artırılması təmin edilir. Bu tip məhsullar insan və ətraf mühit üçün tam təhlükəsizdir, o cümlədən superplastifikatorlar da daxil olmaqla müxtəlif funksional əlavələrlə birlikdə içməli su rezervuarlarında işlədilə bilər;
 2. İnşaat konstruksiyalarının təkrar mühafizəsi üçün materiallar betonların sukeçirməzliyini yüksəltmək və betondan keçən rütubətin kapillyar nüfuzetməsinin qarşısını almaq üçündür. Seçilən konkret məhsuldan asılı olaraq neft məhsulları və sulfatların təsirinə davamlı örtük təmin edir, radioaktiv maddələrin saxlanması üçün müəyyən olunmuş rezervuarlarda işlədilə bilər. Tərkiblərin səthə yaxılması üçün xüsusi vasitələr gərək olmur və istifadəsi sadədir, o cümlədən deformasiyaya məruz qalan konstruksiyalarda işlədilərkən:
 3. İnşaat konstruksiyalarının təmiri və gücləndirilməsi üçün materiallar. Mövcud konstruksiyaların bərpası və təmiri, onların rütubət və digər zərərli faktorların təsirindən mühafizəsi, o cümlədən,qovuşma və işçi tikişlərin hidroizolyasiyası, sızmaların operativ ləğvi və betonda 2-50 mm aralığında defektlərin aradan qaldırılması məqsədilə tətbiq olunur. Habelə, bu kateqoriya materiallara yerləşgələrin daxilində və xaricində sənaye döşəmələrinin quraşdırılması üçün toppinq və birkomponentli laylararası adqeziv aiddir;
 4. Qovuşmaların və texnoloji tikişlərin, o cümlədən betonlama mərhələsində izolyasiya, deformasiya və işçi tikişlərin hermetikləşdirilməsii. Növündən asılı olaraq armatur karkasının dəyişməsi ilə və əksinə istifadə oluna bilər, tikişin həm daxilindən, həm də xaricindən fiksasiya olunur. İstismarın mümkün ola biləcək minimum temperaturu tərkibdən asılı olaraq -15 °С və - 25 °С təşkil edir. Bərkitmə sərbəst seçilir: ya kauçuk mastikası ilə, ya da maili və şaquli səthlərə vurulan dübellərlə.
  • Ultraplat bentonit jqutu betonlama mərhələsində işçi tikişlərin hermetikləşdirilməsi üçün nəzərdə tutulub;
  • Ultraband hidroşponkaları konstruksiyaların kəsişmələrinin, işçi və deformasiya tikişlərinn hidroizolyasiyası üçün nəzərdə tutulub.

“Kalmatron®” kompleks hidroizolyasiya materialları sistemindən istifadənin üstünlüyü həmin materialların təkcə bina və qurğularda deyil, istənilən ən mürəkkəb obyektlərdə tətbiq edilmə imkanıdır.

“Kalmatron®” hidroizolyasiya kompleksi “Hidrobeton” təmir tərkibləri, “Ultraband” hidroşponkaları və “Ultraplat” jqutu ilə birlikdə dəmir-beton konstruksiyaların hidroizolyasiyası və antikorroziya mühafizəsi üçün etibarlı kompleks həllini təmin edir.

Hidroizolyasiyanın sifarişi

Yetərli informasiyanı , habelə, öz tapşırıqlarınıza uyğun «Kalmatron» hidroizolyasiya tərkiblərinin sifarişini bizim menecerlərlə əlaqə yaradaraq həyata keçirə bilərsiniz. Bunun üçün verilmiş telefonlara zəng edə və ya «Əlaqə» bölməsindəki istənilən məqbul üsuldan yararlana bilərsiniz.

Kataloqda İstehsal olunan bütün məhsullar öz əksini tapmışdır. Həm istehsalçı zavodlardan, həm də rəsmi dilerlərdən «Kalmatron» Şirkətlər Qrupunun hidroizolyasiya materiallarının qiymətlərini öyrənə və əldə edə bilərsiniz.

«Kalmatron» sistemi məhsullarının digər izolyasiya növləri ilə yanaşı istifadə olunması inşaat konstruksiyalarının maksimum keyfiyyətlə və qənaətli mühafizəsini təmin etməyə imkan verir:

 • Bünövrələrin quraşdırılması zamanı yapışdırma və yaxma izolyasiya ilə yanaşı. Əsasla aşağıdan əlaqədə olan qrunt sularından mühafizəni betona əlavə edilən tərkib təmin edir;
 • Yükdaşıyan divarları bünövrədən izolyasiya: həm yapışdırma izolyasiya ilə yanaşı və həm də ayrıca.
 • Boya və ya yaxma izolyasiya ilə yanaşı divarların hidroizolyasiyası üçün
 • Damın örtük tavalarının yapışdırma izolyasiya ilə yanaşı hidroizolyasiyası

«Kalmatron» tərkibinin təsiredici maddəsinin məsamələrlə bütün cəbhə boyu nüfuzetmə dərinliyi 15 sm təşkil edir, çatların olması həmin göstəricini əlavə olaraq artırır. Bunun sayəsində tərkiblərdən istifadə olunması beton səthinin möhkəmliyini 30%-dək artırır. Materiallar armaturda korroziya yaratmır və betonun passivləşdirmə keyfiyyətini azaltmır.

Bizim şirkət konstruksiyaları mühafizə edən qatqı və tərkiblərdən əlavə konstruksiyaların kəsişmə, işçi və deformasiya tikişlərinin hidroizolyasiyası quraşdırılarkən işçi tikiş və çatların doldurulmasında işlədilən elastik hidroizolyasiya, «Ultraplat» özügenişlənən bentonit jqutlar və «Ultraband» hidroizolyasiya şponkaları təklif edir.

Kalmatron haqqında yeni məlumatlarını kataloqda baxa bilərsiniz

 • 2017
  Радиальный отстойник ОС-73(13,14), Уфа
 • 2017
  Ремонт деформационных швов водоканала, Уфа
 • 2017
  Очистные Газпром Нефтехим Салават, Башкирия
 • 2017
  Подземные паркинги ЖК Уфимский Кремль, Уфа
 • 2017
  Песколовка ОС-208(1,2), Уфа
 • 2017
  Гидроизоляция нефтеловушки ОС-111, Уфа
 • 2017
  ЖК Новые котельники Москва
 • 2017
  Гидроизоляция камеры переключения, Уфа
 • 2017
  Гидроизоляция иловой камеры, Уфа
 • 2017
  Гидроизоляция насосной береговой, Уфа
 • 2017
  Радиальный отстойник ОС-69(5,6), Уфа
 • 2017
  Пожарный резервуар, Уфа
 • 2017
  Никольские ряды Санкт-Петербург
 • 2017
  Очистные краснооктябрьского района Волгограда
 • 2017
  Гидроизоляция распределительной камеры, Уфа
 • 2017
  Очистные Заинский Сахар, Татарстан
 • 2017
  Очистные Володарского, Московская область
 • 2017
  Фундаменты бумагоделательной машины, Пенза
 • 2017
  Бассейн ГТО Кировский Фанерный комбинат
 • 2017
  Подвал театра Соверменник, Москва
 • 2017
  Усиление бункеров, Уфа
 • 2017
  Ванны навозоудаления на свиноферме Калининград
2017
 • 2016
  Очистные сооружения ОАО ФосАгро, Череповец
 • 2016
  Гидроизоляция и защита радиального отстойника ООО «Знаменский сахарный завод», п.Знаменка, Тамбовской области
 • 2016
  Тульский патронный завод
 • 2016
  Гидроизоляция паркинга ЖК Риверсайд Уфа, ул. Рихарда Зорге 9
 • 2016
  ФКП Тамбовский пороховой завод
 • 2016
  Гидроизоляция фундаментной плиты завода Биохимик, Саранск, Мордовия
 • 2016
  Гидроизоляции чаши градирни Строительство ПГУ-800 МВт Пермской ГРЭС, Пермь
 • 2016
  Гидроизоляция и защита емкостей очистных сооружений на Нижнеростинском шоссе
 • 2016
  Гидроизоляция санузлов ЖК Три кита и ЖК Капитан Немо, Санкт-Петербург
 • 2016
  Terminal B Шереметьево
 • 2016
  ООО Первый мурманский терминал ремонт мазутоприемных лотков, Мурманск, Подгорная 132
 • 2016
  Гидроизоляция подвальных помещений ЖК Новое Заречье, Тула
2016
 • 2015
  Дельфинарий в г. Новосибирске
 • 2015
  ТЭЦ-4. г.Новосибирск
 • 2015
  Эко-отель АлттикА. Республика Алтай, Майминский район
 • 2015
  Котельная. Томская область, с. Белый Яр
 • 2015
  ЭЦ БТЭЦ-3, гидроизоляция секции кабельных каналов
 • 2015
  АО "СНПЗ", г.Сызрань. Реконструкция сооружений биологической очистки сточных вод
 • 2015
  Гидроизоляция бетонной поверхности резервуара. МУП города Хабаровска "Водоканал"
 • 2015
  Филиал "Шахта "Увальная" АО "УК Сибирская". п. Увал, Кемеровской области
 • 2015
  ООО "Транснефть - Дальний Восток". Здание ЦРС и БПО в г. Дальнереченск
2015
 • 2014
  ОАО Воркутауголь. Шахта Комсомольская. пгт. Комсомольский
 • 2014
  ЖК Московский Квартал. Санкт-Петербург
 • 2014
  Коттеджный поселок Северный Версаль. Санкт-Петербург
 • 2014
  Автопаркинг двухуровневый. Тула
 • 2014
  Арктический аварийно-спасательный центр МЧС России. Нарьян-Мар
2014
 • 2013
  Коттеджный поселок Millenium Park. Московская область
 • 2013
  ЖК Парадный квартал. Санкт-Петербург
 • 2013
  БЦ Лондон. Нижний Новгород
 • 2013
  Жальгирис Арена. Каунас. Литва
2013
 • 2012
  Загородное поместье AGALAROV ESTATE. Московская область
 • 2012
  Концертный зал. Galich.Hall. Краснодар
 • 2012
  ЖК Балтийская жемчужина. Санкт-Петербург
 • 2012
  БЦ Москва-Парк. Астана. Казахстан
 • 2012
  Апарт-отель Monte Carlo. Батуми. Грузия
2012
 • 2011
  Автосалон Мазда. Самара
 • 2011
  Очистные сооружения. мкрн. Богданка. Чебоксары
 • 2011
  Анкерные плиты для закрепления оттяжек опор ЛЭП. Волгоградская область
 • 2011
  Единый распределительный контакт-центр (call-центр) на базе омского отделения Сбербанка России. Омск
 • 2011
  Колодец. Частный сектор
2011
 • 2010
  Будапештский метрополитен. Венгрия
 • 2010
  ОАО АФПК Жлобинский мясокомбинат. Гомельская область. Беларусь
 • 2010
  РУП Гродноэнерго. Беларусь
 • 2010
  Дворец бракосочетаний. Томск
 • 2010
  Коттеджный поселок Отрадный берег. Ленинградская область
2010
 • 2009
  Военный санаторий Адлер. Краснодар
 • 2009
  ТП на восточном участке КАД. Санкт-Петербург
 • 2009
  Вильнюсский международный аэропорт. Литва
 • 2009
  Кронштадтский морской завод. Сухой док им. П. Велещинского. Санкт-Петербург
 • 2009
  Автосалон Хонда. Нижний Новгород
2009
 • 2008
  Частный дом. Курск
 • 2008
  ОАО Молочный завод Гиагинский. Адыгея
 • 2008
  Мост Александра Невского. Санкт-Петербург
 • 2008
  ООО Иркутск-Терминал. Нефтебаза. Усть-Кут. Иркутская область
 • 2008
  ЗАО Холдинговая компания Пинскдрев. Беларусь
2008
 • 2007
  Дом юстиции. Зугдиди. Грузия
 • 2007
  ООО ПО Киришинефтеоргсинтез. Ленинградская область
 • 2007
  Дом Ветеранов. Новосибирск
 • 2007
  ОАО Пуховичский комбинат хлебопродуктов. Минская область. Беларусь
 • 2007
  ОАО Силовые машины. Завод по производству трансформаторов. п. Металлострой. Санкт-Петербург
2007
 • 2006
  Бассейн. Частный сектор. Кисловодск. Ставропольский край
 • 2006
  ПС 330 Кв Кингисеппская. Ленинградская область
 • 2006
  ЗАО Днепропетровский мясокомбинат. Украина
 • 2006
  Фонтан центрального узла связи. Ессентуки
 • 2006
  Нижегородский метрополитен
2006
 • 2005
  Фонтан. Центральный военный санаторий. Ессентуки
 • 2005
  Бассейн. Частный сектор. Пятигорск. Ставропольский край
 • 2005
  Шахта Чертинская-Коксовая. Белово. Кемеровская область
 • 2005
  Тарманчуканский тоннель. Трассибирская магистраль. Архаринский район. Амурская область
 • 2005
  Ресторан Русская рыбалка. Комарово. Ленинградская область
2005
 • 2004
  РУП ПО Белоруснефть. Гомель. Беларусь
 • 2004
  Московский метрополитен. ст. Сокольники
 • 2004
  Коттеджный поселок Тихая слобода. Чувашия
 • 2004
  ЗАО Алексеевский бекон. с. Матрёно-Гезово. Алексеевский район. Белгородская область
 • 2004
  Административное здание УВД по г. Сочи. Краснодарский край
2004
 • 2003
  Морской порт. Сухуми. Абхазия
 • 2003
  ОАО Волга (ЦБК Волга). Балахна. Нижегородская область
 • 2003
  ТЭЦ Северо-Западная. Санкт-Петербург
 • 2003
  Мост через реку Иртыш на трассе Ханты-Мансийск-Нягань
 • 2003
  Жилое здание. пр. Ленина, 72. Томск
2003
 • 2002
  Богоявленский кафедральный собор. Томск
 • 2002
  Животноводческий комплекс ООО Дружба. Ичалкинский район. Мордовия
 • 2002
  Мост через реку Амур. Хабаровск
 • 2002
  Новокуйбышевский НПЗ. Самарская область
 • 2002
  ЗАО СПАРК. Санкт-Петербургская авиаремонтная компания
2002
 • 2001
  Хабаровскэнерго
 • 2001
  Железнодорожный вокзал. Зеленогорск. Санкт-Петербург
 • 2001
  Завод по производству облицовочного керамического кирпича Траковская керамика. с. Красноармейское. Чувашия
 • 2001
  Горнолыжный курорт Гудаури. Грузия
 • 2001
  Плотина городского пруда на реке Исеть. Екатеринбург
2001
 • 2000
  Бассейн гимназии №21. Новосибирск
 • 2000
  Частный дом. Славянск. Краснодарский край
 • 2000
  ОАО Кольская ГМК. Комбинат Печенганикель. Мурманская область
 • 2000
  ТЭЦ-4. Минск. Беларусь
 • 2000
  Аэропорт Толмачево. Подземная дизельная станция Управления воздушным движением. Новосибирск
2000
 • 1999
  Горки-9. Резиденция Президента РФ. Московская область
 • 1999
  АЭС-2 Нововоронежская. Воронежская область
 • 1999
  ОАО Томскпиво
 • 1999
  Пассажирский порт Морской Фасад. Санкт-Петербург
 • 1999
  Бассейн. Санаторий Саранский. Мордовия
1999
 • 1998
  ТЭС Сочинская
 • 1998
  КУП Минская овощная фабрика. Беларусь
 • 1998
  ЗАО Атлант. Минск. Беларусь
 • 1998
  4-я городская клиническая больница им. Н.Е. Савченко. Минск. Беларусь
 • 1998
  2-й Джебский тоннель. КЖД. Курагинский район. Красноярская область
1998
 • 1997
  КНС-4. Комсомольск-на-Амуре
 • 1997
  Космодром Плесецк. Ст. Плесецкая. Архангельская область
 • 1997
  Микрорайон Университетский-2. Чебоксары. Чувашия
 • 1997
  АЭС Калининская. Удомля. Тверская область
 • 1997
  Августовский канал. Гродненская область. Беларусь
1997
 • 1996
  Частный сектор. Тбилиси. Грузия
 • 1996
  Ремонтно-экипировочное депо Октябрьской железной дороги. Санкт-Петербург
 • 1996
  ООО ЖБК-9. Чебоксары. Чувашия
 • 1996
  Александровский спиртзавод №14. Грабово. Пензенская область
 • 1996
  ГРЭС Кемеровская
1996
 • 1995
  Мост через р. Вазуза. Тверская область
 • 1995
  ГЭС Лесогорская. Ленинградская область
 • 1995
  Бассейн санатория Истра. Московская область
 • 1995
  ГОК Гремячинский. Котельниковский район. Волгоградская область
 • 1995
  ГЭС Богучанская. Кежемский район. Красноярский край
1995

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения