«Кальматрон» - материал проникающего действия для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций«Кальматрон» - материал проникающего действия для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций«Кальматрон» предназначен для гидроизоляции бетонных и железобетонных конструкций, сооружений, емкостей, в том числе контактирующих с питьевой водой. Применение состава «Кальматрон» позволяет защитить бетон от воздействия агрессивных сред.

Кальматрон

Кальматрон

Sement yapışdırıcı əsasında kapillyar nüfuzedici hidroizolyasiya tərkibi, QOST R 56703-2015. Beton və dəmir-beton konstruksiyaların hidroizolyasiyası və suyun və aqressiv mühitlərin təsirindən mühafizəsi üçün. Sukeçirməzliyi, şaxtayadavamlılığı artırır.

“KALMATRON” tərkibi dərinləşdirilmiş mövcud parkinqlərin, bomba sığınacaqları və zirzımilərin hidroizolyasiyasında , habelə, rezervuar, hovuz və digər hidrotexniki qurğuların daxili hidroizolyasiyasında tətbiq edilir.

Qablama:

5 və 25 kq-lıq kisələr

Sərfiyyat:

1,4-1,6 kq

Водонепроницаемость
Sukeçirməzlik W 4
pillə yüksəlir
Безопасность
Təhlükəsizlik İçməli
su rezervuarları üçün
Морозостойкость
Şaxtayadavamlılıq F 100
tsikl yüksəlir
Устойчивость
Dayanıqlıq Neft məhsullarına dayanıqlıdır
Защита
Mühafizə Aqressiv mühitdən
mühafizə edir.

Menyu daxilində bölmələrə aid düymələri basın :

Təsviri

Göstəricinin adı

Mənası

Sınaq metodu

1

Yaxılan təbəqənin qalınlığı

1,5-2,0 mm

 -

2

Qatılaşma vaxtı, dəq:

Başlanğıc, ən tezi

ən geci

 

15 Sonu,

180

QOSТ Р 56378

3

Tərkiblə işlənmiş betonun sukeçirməzlik markasının artması, pillə, ən azı: - -

- suyun birbaşa təzyiqində

- əks təzyiqində

 

4

2

QOSТ 12730.5-84

(QOSТ 56703-2015-ə

müvafiq olaraq)

4

Tərkiblə işlənmiş betonun şaxtayadavamlılığının yüksəlməsi tsikl, ən azı 50

50

QOSТ 10060-12

(QOSТ Р 56703-2015-ə

uyğun olaraq)

Təsviri :

Portlandsement, müəyyən qranulometriyada hazırlanmış qum və patentləşdirilmiş kimyəvi aktiv reagentlər kompleksindən ibarət quru qarışıqdır. Sement əsaslı nüfuzedici kapillyar hidroizolyasiya tərkibi, QOST 56703. Beton və dəmir-beton konstruksiyaların hidroizolyasiyası və su və aqressiv mühitin təsirindən mühafizəsi üçün tərbiq edilir. Hazır betonun sukeçirməzliyini, şaxtayadavamlılığını, möhkəmliyini, sulfat, xlorid, azot və aqressiyanın digər növlərinə qarşı dayanıqlığını artırır. 2mm qalınlığa qədər yaxılır. İçməli su təchizatı obyektlərində istifadəyə yararlıdır.

Təyinatı:

Beton və dəmir-beton konstruksiyaların, qurğuların, o cümlədən, içməli su ilə kontaktda olan tutumların hidroizolyasiyası üçün nəzərdə tutulub. «KALMATRON» tərkibinin tətbiqi betonu aqressiv mühitlərin təsirindən mühafizə etməyə imkan verir. «KALMATRON» tərkibi qatılmış betonun şaxtayadavamlılığı və möhkəmliyi yüksəlir, beton sulfatadavamlı olur ( onun hazırlanması vaxtı xüsusi sementlər tətbiq etmədən). Bu zaman betonun hava keçirməsi saxlanır.

Tərkibi:

«KALMATRON»un tərkibinə toksik komponentlər daxil deyil və İçməli su təchizatı obyektlərində istifadəyə icazə verilir.

Texniki xarakteristikalar

Göstəricinin adı

Mənası

Sınaq metodu

1

Xarici görkəmi

Səpələnən boz rəngli toz

b.5.2 TU 5716-008-54282519-2003

2

Nəmliyi, kütlə %, ən çoxu

0,3

QOST 8735-88

3

Doldurucu dənələrinin iriliyi, mm, ən çoxu

0,63

QOST 8735-88

4

Yaxılan təbəqənin qalınlığı, мм,

1,5-2,0

-

5

Xlorid ionlarının miqdarı, kütlə %, ən çoxu

0,1

QOST 5382

6

Susaxlama qabiliyyəti, % ən azı

90

QOSТ 5802

7

Konusun yayılma çevikliyi KY, ən azı

165

QOSТ 310.4

8

İlkin çevikliyin saxlanması, dəq., ən azı

30

b.4.6 ТU 5716-008-54282519-2003

9

Qatılaşma vaxtı, dəq.,

başlanğıc ən tezi

sonu, ən geci,

15

180

QOSТ Р 56378

10

Tərkib qatılmış betonun sukeçirməzlik markasının yüksəldilməsi, pillə, ən azı:

- birbaşa təzyiq zamanı

- əks təzyiq zamanı

4

2

QOSТ 12730.5-84

(QOSТ Р 56703-2015-

a müvafiq)

11

Tərkib qatılmış betonun şaxtayadavamlılıq markasının yüksəldilməsi, tsikl, ən azı

50

QOSТ 10060-12

( QOSТ Р 56703-2015

-a müvafiq)

12

İçməli su rezervuarları üçün

tətbiqi

QOSТ R 51232-98-a əsasən icazə verilir.

13

Tətbiq mühitinin turşuluğu, рН

от 3 до 14

QOSТ 31384-2008

14

Radioaktiv maddələrlə iş aparılan qurğuların mühafizə örtüyü şəklində tətbiq olunmaq üçün

yararlıdır

Akad. Boçvar ad. UmumRusiya Elmi- Tədqiqat Qeyri-üzvi Materiallar İnstitutunun metodikası

15

Sulfatadayanıqlıq

dayanıqlıdır

QOST R 56687-2015

16

Neft məhsullarına dayanıqlıq

dayanıqlıdır

QOST 27677-88

17

Tətbiq temperaturu°С,

az olmayaraq

+ 5

b. 6.1 ТU 5716-008-54282519-2003

18

1kq qarışığa suyun miqdarı ( 25 kq-lıq 1 kisəyə)

- əllə vurduqda

- mexanikləşdirilmiş üsulla

250ml(6,3l)

400 ml (10 l)

b. 1.3.4 ТU 5716-008-54282519-2003

19

Təbəqənin qalınlığı 1 мм2 olduqda

1,4-1,6

b. 6.7 ТU 5716-008-54282519-2003

20

Zəmanətli saxlama müddəti

12aydan çox olmayaraq

b. 7.2 ТU 5716-008-54282519-2003

21

Qablama

5 və 25 kq-lıq kağız kisələr

b. 1.4 ТU 5716-008-54282519-2003

TƏLİMAT

KAPİLLYAR NÜFUZEDİCİ HİDROİZOLYASİYA TƏRKİBİ

KALMATRON
  1. QOSТ Р 56703-2015
  2. ТU 5716-008-54282519-2003 dəyişiklik No4
  3. Dövlət qeydiyyatı haqqında Şəhadətnamə 10.08.2016 tarixli No BY.70.06.01.013.Е.003043.08.16 10.08.2016 tarixli
  4. Uyğunluq sertifikatı 30.08.16 tarixli No2207311 No ROSS RU.MС46.Н01896
  5. Ekspert rəyi 13.03.2012 tarixli No 04E.0312.253
  6. Ekspert rəyi 22.11.2013 tarixli No 01.05.П.0797.11.13

İstifadəyə dair Təlimat

Materialın təsviri

Portlandsement, fraksiyalaşdırılmış qum və patentləşdirilmiş kimyəvi aktiv reagentlərdən ibarət quru qarışıqdır. Doldurucunun maksimum ölçüsü 0,63 mm-dir.

Təyinatı

NÜFUZEDİCİ təsirli HİDROİZOLYASİYA TƏRKİBİ sykeçirməzliyin, şaxtayadavamlılığın yüksəldilməsi, nəmliyin kapillyar nüfuzetməsinin qarşısının alınması, müxtəlif aqressiv mühitlərin təsirindən mühafizəsi üçün müəyyən olunmuşdur. Təsərrüfat-içməli su təchizatı sisteminin içməli su rezervuarlarında istifadəsinə yol verilir.

Səthin hazırlanması

Səthi toz, çirk, sement südü, duz ləkələri, boya, tamamlama materialları və s.-dən sağlam betona qədər təmizləmək lazımdır . Səth açıq kapillyar struktura malik olmalıdır. Betonun ovxaq və zəifləmiş sahələrini möhkəm əsasa qədər kənarlaşdırmaq lazımdır. Betonun təmizlənməsini mexaniki ( metal şotkalar, yüksək təzyiq aparatları ) və ya kimyəvi ( kimyəvi frezləşdirmə tərkibləri) yolla yerinə yetirmək olar. Mövcud çatları 0,3 mm-dən genəltməklə 20x20 mm ölçülü yarıqlara ( ştrob) bölməli və təmizləməli. Həmçinin, beton konstruksiyaların soyuq tikişlərində və qovuşmalarında 20x20 mm ölçülü yarıqlar kəsmək lazımdır. Onları «KALMATRON – ŞOVNIY» materialı ilə doldurmalı. Aktiv su sızmalarını tezbərkiyən «KALMASTOP» tərkibi ilə dayandırmaq mümkündür.

Təmizlənmiş səthi tam doyana qədər su ilə islatmaq lazımdır.

«KALMATRON»un quru səthə çəkilməsi yolverilməzdir.

Məhlul qarışığının hazırlanması

«KALMATRON» quru qarışığı münasib qablarda içməli su ilə qarışdırılır. 1 kq quru qarışıq üçün suyun sərfiyyatı əllə yaxdıqda 250-260 ml, mexanikləşdirilmiş üsulla 350-400ml. Qarışdırmanı mikserlə 2-5 dəqiqə ərzində bircinsli kütlə alınana qədər icra etmək lazımdır. Kimyəvi qatqıların həll olunması üçün 5- 7 dəqiqəlik texnoloji pauza gözlənilməlidir. Texl noloji pauzanın sonunda məhul qarışığı qatılaşır. Bundan sonra 2-5 dəqiqə ərzində təkrar qarışdırma yerinə yetirilir. Bu zaman qatılıq dəyişir: məhlul qarışığı öz çevikliyini bərpa edir. İş prosesində plastiklik itərsə qarışdırmanı bərpa etməli.

Yaxılma

Hazır məhlul qarışığı hazırlanmış səthə şpatel, fırça və ya püskürdücü tapança ilə 1,5-2,0 мм qalınlığında vurulur. Zəruri hallarda daha böyük qalınlıqlı örtük, ancaq 3 mm-dən çox olmamaqlarinə yetirilir.

Materialın sərfiyyatı

Təbəqənin qalınlığı 1 мм olarsa 1,6 кq/м2 təşkil edir.

Döşənmiş örtüyə xidmət

Mühafizə örtüyünü döşəndikdən ən azı 10-12 saat müddətində nəm şəraitdə saxlamaq lazımdır, bunun üçün 3-4 saat intervalı ilə dəfələrlə islatmaq tələb olunur. İslatmanı məhlul bərkiyən kimi başlamaq lazımdır. «KALMATRON»un mühafizə xüsusiyyətlərinin tam şəkildə təzahüründən ötrü yeni döşənmiş örtüyə imkan vermək lazımdır ki, nəm şəraitdə 3-5 sutka «yetişsin», xüsusilə də istsmarı açıq havada və ya növbəliklə gah quruyan, gah da nəmlənən şəraitdə nəzərdə tutulan səthlər üçün.

Zəmanətli nəticə alınması üçün yeni döşənmiş örtüyə çox ciddi xidmət olunması mütləq vacib şərtdir.

Tətbiq şərtləri

KALMATRON tərkibi səthin temperaturu ən azı +5 °С olduqda istifadə edilir. Donmuş əsasa çəkməməli.

Təhlükəsizlik texnikası

Materialla iş zamanı onun nəfəs yollarına və dəri üzərinə düşməməsi üçün fərdi mühafizə vasitələrindən istifadə edilməsi zəruridir. Qarışıq gözə düşdüyü halda su ilə ciddi yuyulmalı, lazım gələrsə, həkimə müraciət olunmalıdır. KALMATRON toksik deyil və yanğın- partlayış təhlükəsi yoxdur.

Qablama və saxlanması

(5±0,05) кq və (25±±0,25) кq-lıq kisələrə qablanır. İstifadə müddəti zavod qablamasında havasının nəmliyi 70 %-dən çox temperaturu + 5 °С –dən az olmayan örtülü quru yerləşgələrdə 12 aydır.

Materiallar

Sınaq protokolları:
Sertifikatlar :
Sanitar-epidemioloji rəylər:
Texniki şərtlər:
Reqlamentlər:
Təlimatlar:
Sınaq protokolları:
Sertifikatlar :
Sanitar-epidemioloji rəylər:
Texniki şərtlər:

Menu daxilində düymələrə basın:

Müşayiət mallar

АНАЛОГИ И ЗАМЕНЫ

ЗАЯВКА НА РАБОТЫ

* -обязательное поле для заполнения