Chất thải điện tử là một hỗn hợp phức tạp của cả vật liệu có giá trị và nguy hiểm và là một dòng chất thải phát triển nhanh nhất ở EU. Việc cải thiện phòng ngừa, thu gom và thu hồi chất thải điện tử là điều cần thiết để phát triển nền kinh tế tuần hoàn và nâng cao hiệu quả tài nguyên.

C-SERVEES sẽ cung cấp một số giải pháp sinh thái sáng tạo cho các sản phẩm cụ thể như Eco-thiết kế và tuỳ biến, sinh thái cho thuê, tái sử dụng và tái chế, tái sử dụng và dịch vụ công nghệ thông tin