Betonun hidroizolyasiyası: tətbiq xüsusiyyətləri

Betonun hidroizolyasiyası qrunt sularının yer səthinəçox yaxın olduğu yerlərdə daha aktualdır. Belə torpaqlarda mülkü olan ev sahibləri zirzəminin su və künclərin kif basmasının nə olduğunu yaxşı bilirlər. Xoşagəlməz «qonşuluq» daimi təmir və pul məsrəflərinə səbəb olur, ancaq nəticədə — bina göbələk, bakteriya və s. kimi müxtəlif xəstəlik mənbələrinin yığıntı yerinə çevrilərək dağılmağa başlayır.

Betonun hidroizolyasiyası üçün materiallar

gidroiz-beton-2

Müasir dövrdə kolmatasiya təsirli materiallar daha geniş yayılmaqdadır, hansı ki, bu materiallar bitum əsaslı tərkiblər və rulon materiallardan ( passiv mühafizə metoduna aid olan polimer vasitələr) fərqli olaraq tsiklik donma və açılmaya dayanıqlıdırlar. Betonun hidroizolyasiyası üçün material almamışdan öncə bizim üçün nisbətən yeni material növü ilə yaxından tanış olmaq lazımdır.

«KALMATRON» TM-sının qarışıqları dəmir-beton konstruksiyaların aktiv mühafizəsi qrupuna aiddirlər: mühafizə olunan səthlə qarşılıqlı kimyəvi təsir nəticəsində onlar betonun strukturunu yaxşılaşdırır və sukeçirməzlik xüsusiyyətləri aşılayırlar. Onlar öz aralarında oxşardırlar, ancaq – kimyəvi aktiv reagentlərin tərkibindən asılı olaraq – tikintinin müxtəlif mərhələlərində işlədilirlər.

«KALMATRON» şirkəti dəmir-beton konstruksiyaların hidromühafizəsi üçün emal edilən əsasla kontakt zamanı dayanıqlı kimyəvi əlaqələr yarada bilən effektiv tərkiblər realizə edir. Konkret materialın seçiminə həm onun texniki xüsusiyyətləri, həm də yaxılma metodu təsir edir.

Beton hidroizolasiyanın xüsusiyyətləri

5 (1)

Rütubətin betona nüfuzunu iki yolla istisna etmək mümkündür:

  1. Bilavasitə beton qarışığına profilə uyğun hidrofob modifikatorlar əlavə etmək.
  2. Sementin hidratasiyası başa çatdıqdan sonra konstruksiyanı hidroizolyasiya materialları ilə örtmək və ya hopdurmaq lazımdır.

Beton səthinin rütubətdən mühafizəsini şaquli və üfüqiyə bölürlər:

Özünün unikal istismar keyfiyyətlərinə görə nüfuzedici hidroizolyasiya günü-gündən daha geniş tətbiq edilir. O, məsaməli mikrokanallar və ya çatlar vasitısilə konstruksiya massivinin dərinliklərinə nüfuz edir və orada kristallik baryerlər formalaşdırır.

Daha bir sırf peşəkar metod inyeksiya mühafizə tərkiblərinin istifadəsidir. Onların aktiv maddələri təzyiq altında tikinti elementlərinin qovuşma tikişlərinə, boşluqlara və çatlara vurulur.

Betonun rütubətdən qorunması üçün hidroizolyasiya metodlarından başqa əlavə tədbirlər görülür, o cümlədən, konstruksiya massivlərinin qurudulması və qrunt suları səviyyəsinin aşağı salınması.

Hidroizolyasiya üçün beton əlavəsinin təsir prinsipi

8

Beton məmulatlarının əsas problemlərindən biri – daxili kapillyar məsamələrin təşəkkül etmiş şəbəkəsi səbəbindən rütubət üçün materialın yüksək keçiriciliyidir. Neqativ təsirlərin, qismən, konstruksiyaların inşası mərhələsində və ya onların inşasından sonra bitum əsaslı materiallarla xarici hidroizolyasiyanı yerinə yetirərək, qarşısını almaq olaq. Lakin bu üsul böyük əmək məsrəfləri tələb edir, nəticələri isə, nisbətən uzunömürlü deyil.

Betonun hidrofob modifikatorlarını bilavasitə onun hazırlanması prosesində istifadə etməklə uzunmüddətli mühafizə effektinə nail olmaq olar. Belə tərkiblər sement daşına hələ möhkəmliyini yığma dövründə müsbət təsir etdiyinə görə xarici hidroizolyasiya qarşısında bir-sıra üstünlüklərə malikdirlər. Onların məsamələrdə konsentrasiyası dayanıqlı birləşmələr ( kristallar ) yaradır və rütubətin buxarlanmasına mane olur ki, bu da monolitdə qüsurların əmələgəlmə riskini azaldır.

Daha sonra kristallar öz boy artımını davam etdirir və çatlar əmələ gəldikcə onları dolduraraq rütubəti buraxmırlar ki, betona nüfuz etsinlər. Bu zaman onlar havanı sərbəst buraxır, betona «nəfəs almaq» imkanı verirlər.

Betona hidroizolyasiya üçün əlavələr tətbiqinin xüsusiyyətləri

Beton üçün hidroizolyasiya əlavələri ilə işin səciyyələri

  1. Onlar məhlula qarışdırılma stadiyasında qatılır və konstruksiyanın bütün istismar müddətini maksimal uzadaraq bu müddətdə betonun hidrofobluğunu praktiki olaraq qoruyurlar.
  2. Hidroizolyasiya əlavələrinin səmərəli təsirinə onun bütün komponentlətini ciddi – cəhdlə miksləşdirməklə nail olmaq olar. Birinci növbədə modifikasiyalı məhlul, daha sonra onun əsasında beton məhlulu hazırlamaq lazımdır.
  3. Əvvəlki bənddən görünür ki, əllə qarışdırmaqla əlavələrin yüksək səmərəlilik göstəricisinə nail olmaq çətindir, ona görə də betonqarışdırıcılardan ictifadə olunması məsləhət görülür.
  4. Hidrofob əlavələr istehsalçısının texnoloji təlimatlarına dəqiq əməl edilməsi tələb olunan rütubət mühafizəsi xarakteristikalarına görə beton konstruksiyaların alınmasına imkan verər.

6 (1)

Betonun hazırlanması

6 (1)

Bu mərhələdə «KALMATRON-D» beton hidroizolyasiyanı almaq məqsədəuyğundur. Sement məhlullarınin bu əlavəsi sement hissəciklərinin su ilə tammənalı hidratasiyası hesabına beton massivinin strkturunu qaydalaşdırır. «KALMATRON-D» yüksəldir:

Bu beton hidroizolyasiyası quru beton qarışığına daxil edilir, sonra səylə qarışdırılır və qarışdırma su ilə davam etdirilir.

Obyektin istismar mərhələsi

gidroiz-beton-1 (1)

Bu halda «KALMATRON» nüfuzedici beton hidroizolyasiyası almaq tövsiyə olunur — beton konstruksiyaların passiv mühafizə çatışmazlıqlarından məhrum və tərkibində sement olan istənilən kapillyar məsaməli materialların sukeçirməzliyini təmin edən kapillyar təsirli sementləşdirici tərkibi. «KALMATRON» hidroizolyasiya materialının tətbiqinin səmərəsi mühafizə edilən materialla hidroizolyasiya tərkibinin komponentləri arasında gedən bir-sıra kimyəvi reaksiyalarla təmin olunur. Bu reaksiyalar nəticəsində konstruksiyanın bütün boşluqlarını dolduran və bununla da oradan suyu sıxışdıran həllolunması çox çətin hissəciklər əmələ gəlir.

Nəticədə, «KALMATRON» beton hidroizolyasiyası alıb istifadə etsəniz ,onun aşağıdakı üstünlüklərinin şahidi olacaqsınız:

«KALMATRON» tərkibilə betonun hidroizolyasiyası bir-neçə mərhələdə aparılır:

  1. lak - boya məmulatlarının, çirklərin, suvaqların, betonun zəifləmiş qatının təmizlənməsini vəs. ehtiva edən səthin hazırlanması; mövcud çatların 3-5 mm dərinliyəcən açılması; bütün konstruksiyanın qaşınıb bolluca isladılması.
  2. Öncədən alınması tələb olunan beton hidroizolyasiyasının hazırlanması. Tərkibi qablamada göstərilmiş nisbətdə bircinsli məhlul alınanacan su ilə qarışdırırlar.
  3. Tərkibin 1,5-2mm qalınlığında yaxılmas. Çat və tikişlərin emalı üçün daha yaxşı olar ki, «KALMATRON – ŞOVNIY» qarışığından istifadə edilsin.

«KALMATRON» — bu elə bir etibarlı zirehdir ki, onun hesabına obyektin istismar resursu xeyli artacaq!

Рекомендуемые материалы: