Beton Qatqıları, Su Keçirməzlik Qatqıları

Müasir tikinti obyektlərində beton qatqılarından hər addımda istifadə edilir. Çünki, özlüyündə mexaniki təsirlərə uğurla sinə gərən beton konstruksiyalar nəmişlik, turşu, neft məhsulları, radioaktiv və s. maddələrin təsirinə məhz Kalmatron şirkətinin Kalmatron-D və Kalmatron-D PRO kimi beton qatqıları vasitəsilə müqavimət göstərir. Beton qatqıları həm də su keçirməzlik qatqıları adllanır.

burada beton qatqilari ve su kecirmezlik qatqilari tesvir edilib

Təzə beton qatqıları tökmək vaxta həssas bir layihədir və gözlənilməz gecikmələr böyük problemlərə səbəb ola bilər. Qarışıqların istifadəsi ilə betonunuza daha çox nəzarət edə bilərsiniz. Qarışıqlar, gecikmələr və ya digər fəsadlar səbəbindən rədd edilməli olan beton yüklərini bərpa edə bilər. Su keçirməzlik qatqıları xüsusiyyətlərini dəyişdirərək iş qabiliyyətini artıraraq problemli betonun performansını yaxşılaşdırırlar.

Əlavələr, təyin olunmuş vaxtı və təzə betonun digər cəhətlərini idarə etməyə kömək edə biləcək bir beton qarışığına əlavədir. Ümumi qarışıqlara sürətləndirici qarışıqlar, gecikdirici qarışıqlar, uçucu kül, hava qatışdırıcı qarışıqlar və su azaldıcı qarışıqlar daxildir.

Dəyişdirəcəyi parametrin tipindən asılı olaraq beton qatqıları aşağıdakı növlərə malikdir:

- betonun möhkəmliyini yüksəldən modifikatorlar

- betonun hərəkətliliyini artıran plastifikatorlar

- sıxlaşdırıcılar

- şaxtayadavamlılığı artıran qatqılar

- hidrofobizatorlar və s.

Geniş modifikasiya edən kimyəvi beton qatqıları hər bir konkret halın tələblərini ən yaxşı şəkildə qarşılayacaq məhsulu seçməyə, qum-sement tərkibinin səmərəliliyini artırmağa və hazır məhsulun istismar müddətini uzatmağa imkan verir. Bununla birlikdə, beton qatqıları ilə işləyərkən, göydələn mütəxəssislər tərəfindən göstərilən nisbətlərə dair tövsiyələrə və təlimatlara ciddi əməl etmək vacibdir. Dəngəsizliklərə icazə verildiyi və ya pişirmə ardıcıllığı pozulduğu təqdirdə istənilən effekt əldə edilə bilməz.

beton qatqilari kalmatron sirketi

Kalmatron-D bilavasitə tikinti meydançasında betonlama mərhələsində, Kalmatron - D PRO isə yalnız betonqarışdırıcı qurğularda betona qarışdırılır. Müvafiq olaraq 1m3 betona 10 kq və 5 kq əlavə edilir.

Kalmatron - D və Kalmatron-D PRO su keçirməzlik qatqıları betona kompleks təsir göstərir və aşağıdakı nəticələrə səbəb olur:

- sukeçirməzlik 2-3 pillə, şaxtayadavamlılıq ən azı 50 tsikl yüksəlir;

- qarışıqların plastikliyini artırır, bu zaman bərkimənin ən məsul başlanğıc mərhələsində normativ möhkəmliyin yığılmasını ən azı 20% sürətləndirir;

beton qatqıları korroziya, kimyəvi və bioloji zədələrə qarşı dayanıqlığı 1,5 dəfə artır, beton isə polad armatur və bərkitmə detallarına qarşı özünü passivləşdirici material kimi aparır.

Suyun bilavasitə təsirinə məruz qalan və ya subasma riski yüksək olan sahələrdə quraşdırılmış beton və dəmir-beton konstruksiyalar hidromühafizə vasitələrilə kompleks izolyasiya olunmalıdırlar. Belə vasitələrə Tikinti Norma və Qaydaları ilə nəzərdə tutulan hidrofob beton əlavələri aiddir.

 

BETONA HİDROİZOLYASİYA ƏLAVƏLƏRİ NƏYƏ LAZIMDIR?

Beton qatqılarının mövcudluğu və formalaşdırılan betonun bütün həcmi boyu paylanması suhopma səviyyəsini xeyli azaldır və hazır konstruksiyanın xarakteristikalarına müsbət təsir göstərir. Betona hidroizolyasiyia materialları əlavə olunması imkan verir:

- Sukeçirməzlik göstəricisini (W ) bir-neçə pillə yüksəltməyə ;

- şaxtayadavamlılığı ( F ) 50-100 tsikl yüksəltməyə;

- monolit betonun canına maye neft məhsullarının nüfuz etməsini bloklamağa;

- sement daşı və polad armaturun korroziyaya dayanıqlığını yüksəltməyə.

Habelə, müxtəlif hidroizolyasiya tərkiblərinin kombinə edilməsi geniş spektrli istismar xarateristikalarına malik konstruksiyalar almağa imkan verir. O cümlədən, əlavə yaxma və bükmə (rulon) materiallardan imtina edilməsi hesabına modifikatorlar tikintinin xeyli ucuzlaşmasına səbəb olurlar.
 

«Kalmatron-D» beton üçün kompleks əlavəsi

Sukeçirməzliyi təmin etmək üçün quru qarışıqlar şəklində buraxılan «KALMATRON» beton əlavələrinin içərisində «KALMATRON-D» kompleks hidrofobizatorunu digər beton qatqılarından fərqləndirmək lazımdır. Bu tərkib TU 5716-009- 54282519-201 VƏ QOST24211-2008 normaları əsasında şirkətin özünə məxsus olan texnologiya üzrə istehsal edilir. O imkan verir:

- hazır betonun ümumi hidroizolyasiya xüsusiyyətlərini 2-3 pillə, şaxtayadavamlılığını 50 və daha çox tsikl yüksəltməyə;

- plastikliyi və quraşdırma rahatlığını artırmağa;

- möhkəmlik yığımının başlanğıc mərhələsində bərkiməni 20 % yüksəltməyə;

- korroziya dayanıqlığını fiziki, kimyəvi, bioloji və s. korroziya növlərinə qarşı orta hesabla 1,5 dəfə yüksəltməyə;

- sement daşının polad armaturlara və qoyma elementlərə qarşı passivləşdirmə təsirini saxlamağa;

- istənilən təyinatlı rezervuarları , o cümlədən, içməli su rezervuarlarını təmir etməyə.

«KALMATRON-D» qarışığı sement məhlullarının digər modifikatorları ilə işləyə bilir.
 

«KALMATRON» ŞQ-nun istehsal etdiyi beton qatqılarından necə istifadə etməli

«KALMATRON-D» tərkibinin faydalı xüsusiyyətlərini tam mənası ilə aşkar etmək üçün onu zavod təlimatına tam ciddi əməl etməklə işlətmək lazımdır. Əks halda müsbət effekt alınmaz, hətta neqativə yuvarlanaraq monolit betonun xarakteristikalarını aşağı salar.

«KALMATRON-D» beton qatqılarının tətbiqi qaydaları:

- hələ quru qarışdırma mərhələsində betona qatqı olaraq hidrofoblaşdırıcı kompleks qatılır. Sementin marka göstəricisi nisbət hesabatına təsir göstərmir, 1m3 hazır məhlula onun sərfiyyatı 10 kq təşkil edir. Yapışdırıcı maddənin miqdarı əlavə olunan qatqının miqdarına müvafiq olaraq azaldılır;

- komponentlərin bərabər paylanması üçün modifikasiya olunmuş tərkibin qarışdırma müddəti standart inşaat beton qatqıları ilə müqayisədə 20% artır;

- homogen quru qarışıq materialın verilmiş möhkəmlik markası və alınma texnologiyasına uyğun həcmdə su ilə qarışdırılır. Bu onu göstərir ki, hidroizolyasiya əlavəsinin qatılması su sərfiyyatına təsir etmir;

- qarışıq eynicinsli struktur və qatılığa malik məhlul alınana qədər qarışdırılmaqda davam edir;

- çevik betonun quraşdırılması ümumi tiknti metodikası ilə yerinə yetirilir, qəlib formaları həcmi və ya təhtəl səthlər üzrə bərabər paylanma təmin edilir. Maye beton qatqıları ilə səylə sıxlaşdırılması həm monolitin gözlənilən möhkəmlik markasının, həm də Texniki Şərtlərdə nəzərdə tutulmuş hidromühafizə xüsusiyyətlərinin əldə edilməsinə imkan verir;

- «KALMATRON-D» beton qatqısı ilə modifikasiya olunmuş betonların temperatur-rütubət şərtlərinin saxlanması standart betonlardakından fərqlənmir. Belə ki, havanın orta temperaturu +20 0С olduqda betonu 7 sutkadan az olmayaraq nəm halda saxlamaq lazımdır.

su kecirmezlik qatqilari kalmatron